نرم افزار مدیریت کسب و کار

BPMS

پشتیبانی از نرم افزارها و پشتیبانی از طریق تماس با شرکت

خدمات عمومی پشتیبانی

ارتقاء سیستم

مشاوره و آموزش

ارتباط و دسترسیعیب یابی و اصلاح عملکرد

این مجموعه به صورت دائمی اقدام به بررسی و سنجش سیستم از جهات گوناگون )بروز خطا، ایجاد نیاز جدید، تطابق و سازگاری بیشتر، افزایش بهره وری( نموده و هرگونه تغییرات و اصالحات مورد نیاز را در قالب اصالح موردی در سریع ترین زمان ممکن یا ارائه در نسخه ی جدید اعمال می نماید.

پاسخ گویی به سوالات

این شرکت در هر زمانی آمادگی کامل جهت پاسخگویی به سواالت فنی و کاربردی را دارد تا کاربران بتوانند بدون ایجاد وقفه به فعالیتشان ادامه دهند و ضمن دریافت راه کار مناسب و کارآمد، حداکثر بهره وری را داشته باشند.

بازدید و بررسی

به منظور بررسی کارایی سیستم و نیازسنجی کاربران محترم و یافتن ایرادات احتمالی، این شرکت اقدام به بازدید دوره ای از سیستم ارائه شده خواهد نمود که در این میان، عالوه بر بررسی میدانی نرم افزار در شرایط فعالیت و عیب یابی آن، نیاز های پیش بینی نشده کاربران به صورت کامل رصد شده و اطالعات الزم جهت ارتقا و اصالح سیستم جمع آوری می شود .

تهیه نسخه ی پشتیبان

این مجموعه به صورت دائمی اقدام به بررسی و سنجش سیستم از جهات گوناگون )بروز خطا، ایجاد نیاز جدید، تطابق و سازگاری بیشتر، افزایش بهره وری( نموده و هرگونه تغییرات و اصالحات مورد نیاز را در قالب اصالح موردی در سریع ترین زمان ممکن یا ارائه در نسخه ی جدید اعمال می نماید.

ارائه ی گزارش دوره ای

شرکت در بازه های زمانی منظم، گزارش هایی را شامل نتایج بررسی ها و اصلاحات انجام شده به کارفرما ارائه می دهد و کاربران و مدیران سیستم به صورت دائمی در جریان تغییرات و اصالحات و نکات بهبود سیستم قرار خواهند گرفت .
علاوه بر بازدیدهای دوره ای، کاربران قادر خواهند بود که در هر زمانی انتقادات و پیشنهادها و نیاز های خود را به شرکت منعکس کنند، قطعا نظرات و موارد ارائه شده در راستای ارتقاء سیستم و افزایش قابلیت های سامانه در نظر گرفته خواهد شد و به صورت اصالحات موردی یا ارتقاء در ورژن های بعدی ارائه خواهد شد.

ارائه ی ویرایش های جدید

به منظور ارتقاء سطح خدمت رسانی سامانه ها و با بررسی نیازها و نظرات کاربران، نسخه های ارتقاء یافته سامانه در طول مدت پشتیبانی ارائه خواهد شد.


support


مشاوره

به منظور ارتقاء بهره وری در سازمان و بهبود کیفیت اجرای فرآیندها، شرکت دانش رایان آروین آماده ارائه ی مشاوره در زمینه های طراحی فرآیندها، سیستم های مدیریتی و استقرار سامانه ها می باشد که در آن از متخصصین مجرب بهره برده می شود

آموزش

به منظور استفاده بهینه از سامانه ها شرکت برای مدیران و کاربران دوره های آموزشی برگزار می نماید. این دوره ها می تواند شامل آموزش راهبری و کاربری و آموزش BPMS باشد.


support


در صورت بروز اشکال یا نیاز کاربران به راهنمایی، کارشناسان شرکت آماده پاسخگویی به سوالات و درخواست های کاربران می باشند.

Help desk

به منظور تسریع و مستند سازی لحظه به لحظه دریافت درخواست های کارفرما، کاربران می توانند با مراجعه به سایت www.daneshrayan.ir و با داشتن حساب کاربری درخواست خود را در سامانه قرار داده و از همان طریق پی گیری نمایند.

تماس تلفنی

به منظور تسریع در دریافت راهنمایی های اپراتور شرکت آماده دریافت درخواست ها ی کارفرما به منظور برقراری ارتباط با بخش مورد نظر می باشد.

جلسات حضوری و بررسی میدانی

در صورتی که مشکل مطرح شده توسط کاربران به صورت مکاتبه الکترونیکی یا تماس تلفنی مرتفع نگردد، کارشناسان آماده برگزاری جلسه جهت رفع مشکل می باشند.


support

EN

;