مشاوره و نظارت بر نرم افزارهای شرکت و مدیریت کسب و کار

BPMS

مشاوره و نظارت نرم افزار

مشاوره و نظارت

بهره گیری از سالها تجربه و دانش و نیز اجرای پروژه های گوناگون در سطح ملی، عامل پیدایش بستر توانمندی در زمینه ارائه خدمات در حوزه مشاوره و نظارت در جهت رفع نیازمندیهای نرم افزاری سازمان ها گردیده است.
سازمان ها با تکیه بر خدمات مشاوره و نظارت براجرای آن توسط شرکت دانش رایان آروین، می توانند تمامی نیازهای خود را در حوزه IT شناسایی و برطرف کنند.
در این راستا خدمات متعددی در زمینه شناخت، بهبود فرایندها، درخواست راهکار، نظارت بر برون سپاری و برگزاری مناقصه تا تحویل قطعی پروژه ارائه می گردد که به پاره ای از آنها اشاره می شود:
نظارت

EN

;